АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ
Аудит фінансової звітності — аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам.
Аудиторські послуги – аудит, огляд фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності, виконання завдань з іншого надання впевненості та інші професійні послуги, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту.
Ми пропонуємо нашим клієнтам такі послуги:
Аудит та огляд історичної фінансової інформації
— Обов’язковий аудит та огляд фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, підготовленої за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ/IFRS), (крім банків);
— Обов’язковий аудит та огляд фінансової звітності великих та середніх підприємств, інших фінансових установ, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, підготовленої за Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та/або МСФЗ;
— Ініціативний аудит та огляд фінансової звітності, підготовленої відповідно до визначеної концептуальної основи фінансової звітності.
Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації
— Перевірка прогнозної фінансової інформації;
— Надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги.
Супутні та інші аудиторські послуги
Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації;
— Завдання з підготовки інформації для фінансової звітності.
Ми впевнені, що наша співпраця стане взаємовигідною!
КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ
Консультаційні послуги – надання консультацій для підприємств різної організаційно-правової форми з питань:
— організації та ведення бухгалтерського обліку;
— оподаткування;
— складання фінансової звітності;
— розробки облікової політики;
— розробки та вдосконалення системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту;
— оцінки ризиків діяльності суб’єкта господарювання;
— розробки внутрішніх нормативних документів з бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб’єкта господарювання;
— інших питань, пов’язаних з дотриманням норм законодавства України в сфері бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
Ми впевнені, що наша співпраця стане взаємовигідною!